Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiŽnt / cliŽnt en het Centrum voor Beweging en Therapie (hierna genoemd CBT). Deze betalingsvoorwaarden worden op verzoek voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan patiŽnt / cliŽnt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt het CBT zich het recht voor†75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiŽnt. Afspraken op maandag kunnen na het weekend nog vůůr 09.00 uur worden afgezegd.
  3. De declaraties van het CBT voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiŽnt / cliŽnt in verzuim met ingang van de eerste dag van de nieuwe maand na factuurdatum. In de gevallen dat de declaraties door het CBT direct aan de verzekeringsmaatschappij gestuurd worden blijft de patiŽnt / cliŽnt verantwoordelijk voor de (tijdige) betaling.
  4. Zodra de patiŽnt / cliŽnt in verzuim verkeert, is het CBT gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  5. Indien de patiŽnt / cliŽnt in verzuim verkeert, is het CBT gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiŽnt/cliŽnt.

Wil je meer weten over Algemene betalingsvoorwaarden?
Neem dan contact op met Marjan Otten.

Bel mij terug!